برنامه کارگاه های آموزشی و همایش های علم سنجی به تفکیک سال

لیست کارگاه های سال 97

لیست کارگاه های سال 96

لیست کارگاه های سال 95

لیست کارگاه های سال 94